Job title Name E-mail  Job Duty Phone No.
Associate Clerk Yi-Ching Chuang chuangyiching@hk.edu.tw Administrative business 3006
Contract Employee Hsiao-Tung Lin mini80119@hk.edu.tw Equipment management 3007
Officer Fang-Chang Liu cherry@hk.edu.tw Student Affairs 5801
Officer Mei-Tsu Chou mtchou@hk.edu.tw Equipment and laboratories management 3017
Officer Fen-Fang Chen fenfangf@hk.edu.tw Organization of students internships 3022
Teaching Assistant Li-Ying Ko liying@hk.edu.tw Organization of students internships 3021
Contract Employee Yu-Fung Chang starnight62@hk.edu.tw Course related business 3015
Clerk Chian-He Chen chench@hk.edu.tw Course related business 3016
Contract Employee Wei-Fen Wang connie20724@hk.edu.tw Student Affairs 3001
Contract Employee Yi-Siou Shih ysshih@hk.edu.tw Organization of students internships 3180